Arbetsrelaterad stress - Sjuksköterskors upplevelser på akutmottagningen

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Det finns lagar och riktlinjer för sjuksköterskan att basera sin profession på. Påakutmottagningen är tempot högt och intensivt. Detta kan påverka sjuksköterskans förmågaatt förmedla god och säker vård. Syfte. Att undersöka sjuksköterskans upplevelse avarbetsrelaterad stress på akutmottagning. Metod. Denna litteraturstudie genomfördes enligtFriberg analysmodell med vetenskapliga artiklar från Cinahl och Pubmed. Totalt hittades nioartiklar, varav två är kvalitativa artiklar och sju är kvantitativa artiklar. Resultat. Resultatetpresenteras i fyra huvudteman och sex subteman: 1. Organisatoriska frågor; högarbetsbelastning och brist på sjuksköterskor. 2. Arbetsuppgifter; konsekvenser avpersonalbrist och behov av fortbildning. 3. Sjuksköterskans omgivning; Arbete i team ochsjuksköterskan och vårdtagaren. 4. Sjuksköterskans copingstrategier vid arbetsrelaterad stress.Slutsats. Sjuksköterskans upplevelser av arbetsrelaterad stress på akutmottagningen, kanskilja sig åt beroende på exempelvis erfarenhet och personlighet. Gemensamt för dessaupplevelser är att sjuksköterskan uppfattar att patientsäkerheten påverkas negativt.Upplevelsen av arbetsrelaterad stress skulle kunna minska med färre patienter och flersjuksköterskor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)