Personlighetens inverkan på självupplevd stress : En studie ur ett holistiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Sammanfattning: Föreliggande uppsats avser belysa relationen mellan stress och personlighet, detta undersöktes ur ett individorienterat perspektiv som baserades på personlighetsprofiler. Data baserades på en enkätundersökning som mätte personlighet utifrån femfaktormodellen och självupplevd stress. 89 medarbetare på ett svenskt företag deltog i studien, 43 män och 46 kvinnor mellan åldrarna 22 och 66 år. För att klassificera olika personlighetsprofiler genomfördes en klusteranalys. För att sedan undersöka relationen mellan personlighetsprofilerna och upplevd stress jämfördes graden av upplevd stress mellan profilerna. Resultatet visade på att det finns skillnader mellan personlighetsprofilerna avseende graden av upplevd stress. Individer med lägst värden inom extraversion och något lägre värden inom öppenhet i förhållande till de andra dragen och personlighetsprofilerna upplevde högre grad stress. Individer som tillhör personlighetsprofilen med högst värden inom samtliga dimensioner i femfaktormodellen upplevde låg stress.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)