Säkerhetshot mot molnet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Alexander Arvidsson; Magnus Lundberg; [2018]

Nyckelord: Säkerhet; Molntjänster;

Sammanfattning:  Att använda sig av molntjänster är idag en växande trend och allt fler företag börjar adoptera molntjänster i sin verksamhet. Trots det upplever många företag att den fortsatta utvecklingen hindras på grund av oro för IT-säkerhetskunskaperna hos leverantörerna. I denna uppsats så ställs frågan “Vilka åtgärder kan tas för att förebygga svagheter och hot mot säkerheten och tillgängligheten av molntjänster?”. Frågan försöker besvaras genom att sammanställa de mest relevanta hoten tillsammans med lösningar på problematiken, genom att utföra en litteraturstudie på ämnet. Uppsatsen inriktar sig främst på leveransmodeller där infrastrukturlösningar erbjuds.  Med den inhämtade kunskapen konstruerades ett formulär med frågor, som sedan skickades ut till olika svenska molntjänstleverantörer. Detta för att försöka skapa en inblick i hur marknaden ser ut när det gäller säkerhetsaspekter, samt vilka åtgärder leverantörerna kan vidta för att hantera säkerhetshot. Uppsatsen har identifierat flera olika hot samt åtgärder för säkerhetsproblem, för tjänster relaterade till infrastruktur lösningar. Uppsatsen bidrar med en bild om vilka åtgärder som en molntjänstleverantör kan ta när det kommer till de mest aktuella säkerhetshot som existerar idag. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)