Motstånd : En vän i förändring

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Piritta Lahtinen; Eva Nyström; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna magisteruppsats har som syfte att studera förändringsprocesser och motstånd. Problemet består i att hitta nya sätt att hantera motstånd mot förändring. Då förändringar är en naturlig del i en organisations livscykel och motstånd är ett vanligt fenomen i en förändring, är det viktigt att veta hur det uppkomna motståndet kan hanteras. Motstånd orsakar många förändringsprocessers fall och medför även extra kostnader om det inte hanteras på ett för organisationen gynnsamt sätt. Studien har ett tydligt teorifokus där vi tar upp teorier som behandlar förändring och motstånd. Vi har framförallt fokuserat på teorier som uppmärksammar sambandet mellan psykologi och motstånd. Empirin är hämtad från ett företag som nyligen genomfört en förändringsprocess där motstånd var en faktor som bidrog till problem. Empiri vävs samman med teori i en diskussion som utmynnar i normativa riktlinjer. De normativa riktlinjerna består utav de fyra stegen: 1. Att förstå motstånd och dess mekanismer 2. Förarbete/Förundersökning 3. Psykologisk koll 4. Information och rådgivning Uppsatsen har givit oss nya perspektiv på vad en förändringsprocess innebär och vi har insett vikten av att korrekt hantera uppkommet motstånd. Vår förhoppning är att dessa normativa riktlinjer skall tjäna som en hjälpande hand för ansvariga och ledare inom förändringsprocesser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)