Barnen, läsningen och biblioteket : En studie kring barnens egen uppfattning kring deras läsning och biblioteksbrukande.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats består av en kvalitativ studie riktad mot barn i bokslukaråldern. Studien syftar på att undersöka barns attityd till läsning och biblioteket och vad som i barns liv kan konkurrera med deras rekreationella läsning. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer tillsammans med elever i årskurs 5 vid en skola med tillgång till skolbibliotek och skolbibliotekarie. Studiens resultat visar på att samtliga av de tillfrågade eleverna anser att biblioteket är en viktig inrättning i samhället för att alla ska ha tillgång till en lugn plats att öva sin läsning. Resultatet tyder även på att barn stimuleras till läsning med hjälp av en engagerande bibliotekarie i deras närhet och att det påverkar barnen starkt om de har någon läsande förebild i sin vardag eller inte. Studiens resultat ger även en bild av att rekreationell läsning är en aktivitet som stimulerar på ett sätt som andra rekreationella aktiviteter inte gör och därför inte går att säga att barn kommer att sluta läsa i och med den teknologiska utvecklingen, utan att den rekreationella läsningen istället tar sig en annan form.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)