Lojalitetspliktens utsträckning - När blir skadeståndsansvar aktuellt för bolagsledningen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Uppsatsen som författats, berör associationsrätten, och har som syfte att utreda hur långtgående bolagsledningens lojalitetsplikt är, för att skadeståndsansvaret ska bli aktuellt. Ett aktiebolag består av tre organ, nämligen bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Uppsatsen kommer sikta in sig på styrelsen och verkställande direktörens roller och uppdrag i bolaget, eftersom dessa tillsammans utgör bolagsledningen. En del arbetsuppgifter är stadgade i lag, vilka kommer beröras smått. Därutöver har uppsatsen utrett lojalitetsplikten som bolagsledningen är bundna av, innebärande att de är skyldiga att handla i bolagets intresse. Till förpliktelsen följer en flertalet skyldigheter och krav på åtgärder, vilka även lyfts fram. Uppsat-sen skapar en konkret bild över vad gällande rätt är på området, för att kunna dra en slutsats i frågan om omfattningen av lojalitetsplikten. Om man som styrelseledamot eller verkställande direktör inte beaktar sina förpliktelser gentemot bolaget, riskerar man skadeståndsskyldighet. Detta utgör det interna skadeståndsansvaret. För skadeståndsskyldighet måste fyra grundförutsättningar vara uppfyllda. Nämligen, skada ska ha skett, skadan ska ha uppstått av culpöst agerande, skadan ska ha begåtts vid utförande av sitt uppdrag, och sist av allt ska det finnas adekvat kausalitet mellan skadan och handlingen. Förutsättningarna för skadeståndsansvar kommer ifrån skadeståndsrätten men har lyckats implementeras såväl i aktiebolagsrätten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)