Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar : En enkätundersökning om studie- och yrkesvägledaren som en stödjande specialistfunktion

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Grundskolans styrdokument argumenterar för kontinuerlig vägledning med ett ansvar på hela skolan. Att detta inte fungerar i praktiken är sedan länge konstaterat, och gapet mellan teori och praktik är ett faktum - ett gap vi ville undersöka närmare. Detta är långt ifrån ett outforskat ämne, men medan många studier riktar ljuset mot lärarnas del av ansvaret, syftar denna studie till att granska studie- och yrkesvägledare, och en av de delar de förväntas ansvara för på en grundskola - nämligen den om att de ska vara ett stöd för övrig personal i studie- och yrkesvägledande insatser. Vårt syfte med detta examensarbete är att undersöka studie- och yrkesvägledares möjligheter och ambitioner att vara det stöd för övrig skolpersonal som styrdokumenten föreskriver. Detta görs genom en enkätundersökning av 33 studie- och yrkesvägledare i olika kommuner inom Kalmar och Stockholms län. Resultatet har visat oss att det, liksom tidigare forskning visar, finns brister i ansvarsfördelningen i skolans studie- och yrkesvägledning, men också i SYVen som stödjande funktion för övrig personal. Vidare har resultatet visat oss att de tillfrågade studie- och yrkesvägledarna var överens om att det är yttre faktorer såsom tid och gensvar från övrig personal som framförallt bidrar till gapet mellan styrdokumentens teori och skolans praktik. De menar således att andra personer och faktorer är starkt bidragande till implementeringsproblematiken. Vi inser förvisso att detta kan vara ett sätt för dem att skylla ifrån sig, men det får vidare forskning undersöka. Denna studie ger endast studie- och yrkesvägledarnas bild av saken. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)