Etiskt förhållningssätt i undersköterskans vardag

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien var att beskriva undersköterskans etiska förhållningssätt iomvårdnadssituationen i hemtjänsten.Bakgrund: Hur mötet mellan personal och vårdtagare sker har betydelse för vår integritet.Att kunna ge ett gott bemötande i olika situationer kräver reflektion över vilka värden ochnormer som styr i mötet med den enskilde. Hur bemötandet upplevs påverkas också av vilketförhållningssätt och vilken människosyn som vi är präglade av. Med ett engagerat ochempatiskt synsätt kan arbetet med människor upplevas meningsfullt genom att de vi möterkan känna att de får förståelse för sin situation, att de blir bekräftade och respekterade.Metod: Arbetet har en kvalitativ ansats och intervju har används som metod. Totalt har åttaundersköterskor intervjuats. Intervjuerna spelades in och en frågeguide med öppna frågor haranvänts. Datan har bearbetas med hjälp av innehållsanalys.Resultat: Två huvudområden med kategorier och underkategorier i relation tillomvårdnadssituationen framgick. Huvudområdena var god omvårdnad med kategoriernalyhördhet och omtänksamhet samt underkategorierna samt värdigt bemötande medsubkategorierna känslor och synsätt.Diskussion: Undersköterskor inom hemtjänsten måste ständigt ta ställning till olika sätt attutföra omvårdnadsarbetet. Detta medför ett behov av att reflektera över olika etiskaställningstaganden, för att möjliggöra för att undersköterskor får ett gemensamtförhållningssätt i det vardagliga arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)