Myelom och livskvalitet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Introduktion: Årligen insjuknar mellan 500 och 600 individer i myelom i Sverige. Myelom betraktas som en icke botbar sjukdom där syftet med behandling är att förlänga överlevnad, stabilisera sjukdom, återfå sjukdomskontroll samt förbättra livskvalitet. Sjukdomen är ofta förknippad med reducerad livskvalitet på grund av spontana frakturer, kotkompressioner, återkommande infektioner, njursvikt, anemi samt humörstörningar. Oro för framtiden och förlust av autonomi är ytterligare bidragande bekymmer som för patienter, påverkar livskvalitet. Livskvalitet är en subjektiv känsla som berör livet i sin helhet och som inkluderar delar som hälsa, fritid, sociala relationer, arbete, bostad och kan spegla en upplevd känsla av sammanhang i livet. En bland många fundamentala termer inom det salutogena omvårdnadsperspektivet är livskvalitet och det centrala begreppet är KASAM, en individs känsla av sammanhang. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelser av livskvalitet för patienter diagnostiserade med myelom. Metod: En litteraturöversikt har använts som metod. Utgångpunkten i översikten har varit vetenskapliga artiklar och övrig relevant litteratur. Resultat: Patienter med myelom upplever en mängd faktorer som påverkar deras livskvalitet. Faktorerna kategoriserades som fysiska, psykiska, sociala och existentiella. Många faktorer upplevdes och inverkade negativt på patienternas liv och livskvalitet i form av smärta, trötthet, förlust av autonomi, behandlingsrelaterade bieffekter, oro, rädsla inför framtiden och tankar om döden. De positiva upplevelserna tog sig uttryck i form av stärkta relationer, kämpaglöd och att vårdpersonal lyssnade. Konklusion: Resultatet visade att det fanns många faktorer som påverkade livskvalitet ur både positiva och negativa aspekter för patienterna. Denna litteraturöversikt visar vikten av att se varje patient som en unik individ där fysiska, psykiska, sociala och existentiella faktorer tillsammans utgör en helhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)