Upptäck och Utforska Naturvetenskap och Teknik med Kråkis, ett arbetsmaterial för förskolan

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

Författare: Annica Spång; [2010]

Nyckelord: arbetsmaterial; förskola; naturvetenskap; teknik;

Sammanfattning:

Syftet med examensarbetet är att synliggöra naturvetenskap och teknik mer på förskolorna. Arbetet har resulterat i ett praktiskt användbart arbetsmaterial för förskolan, Upptäck och Utforska Naturvetenskap och Teknik med Kråkis – ett arbetsmaterial för förskolan. Det är ett årstidsrelaterat arbetsmaterial som innehåller experiment kopplat till fysik, kemi, natur och teknik där olika fenomen behandlas. Arbetsmaterialet är framtaget genom inläst litteratur och har utvärderats med materialtest på flera förskolor, samt genom en enkätundersökning och observationer. Arbetsmaterialet ska hjälpa förskolorna uppfylla strävansmålen i Lpfö98 och bidra till ett lustfullt lärande. Enligt resultatet är pedagogerna nöjda med materialet. Litteraturen berör varför och hur naturvetenskap och teknik i förskolan, användandet av naturvetenskapligt språk och begrepp, varför experimentera och dokumentationens betydelse för pedagoger och barn. Arbetsmaterialet har fått pedagogerna att öppna ögonen och upptäckt att de tillsammans med barnen upplever att det är roligt att experimentera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)