Att åka berg-och-dalbana utan säkerhetsbälte : Upplevelser av att leva tillsammans med en partner med bipolär sjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Kajsa Akterhag Lyxell; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bipolär sjukdom är en kronisk psykiatrisk sjukdom som karaktäriseras av kraftiga affektiva svängningar. Att vara nära anhörig och informell vårdgivare till en person med bipolär sjukdom associeras med en påtaglig börda. Rapporter visar att 46% av informella vårdgivare uppvisar depressiv problematik. Studiens syfte var att undersöka hur partners till personer med bipolär sjukdom upplever sin livssituation. En inledande öppen enkät identifierade urvalet som bestod av sex personer. I steg två genomfördes semistrukturerade djupintervjuer med deltagarna. Analysen visade fem teman: långsiktiga konsekvenser, emotionell och kommunikativ begränsning, egna känsloreaktioner, negativa och positiva beteenden samt framtidssyn. Resultatet visade en substantiell subjektiv samt objektiv börda upplevd av deltagarna, som oberoende av varandra delade samstämmiga känsloupplevelser och hur stigmatisering påverkade dem negativt i de copingstrategier de utvecklat med tiden. Studiens resultat bekräftar tidigare forskning men visade även på en brist på förståelse för gruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)