Vad styr rekryteringsprocessen? : En kvalitativ studie om vad chefer och rekryterare värderar i en rekryteringsprocess

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Rania Awn; Linn Ståhl; [2019]

Nyckelord: rekrytering; urval; rekryterare; chef; värdering;

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att undersöka vad chefer respektive rekryterare anser är av störst vikt i en rekryteringsprocess. Respondenterna som medverkade i den här studien utgjordes av fem rekryterare och fem chefer som utför rekrytering. För att samla in data genomfördes semistrukturerade intervjuer som spelades in med respondenternas samtycke. Den insamlade datan transkriberades enligt ortografisk transkriberingsstil och analyserades sedan genom tematisk analys. Resultatet visade bland annat att rekryterarna värderade en väl utformad kravprofil för att underlätta rekryteringsprocessen som helhet. Cheferna visade sig generellt värdera en väl fungerande arbetsgrupp och därför ansågs det vara viktigt att hitta en kandidat som passar in på arbetsplatsen. Slutsatsen blev bland annat att rekryterare ansåg att objektivitet är det viktigaste i en rekryteringsprocess medan chefer ansågatt det viktigaste är att få en positiv känsla för kandidaterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)