Påverkande faktorer för framgång imissbruksbehandling. En intervjustudie. : En intervjustudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Sammanfattning: Konsumtionen av både alkohol och narkotika orsakar idag stora folkhälsoproblem och står för en betydande del av sjukdomsbördan i Sverige. Sverige har idag en hög dödlighet och det är mer vanligt än ovanligt att personer efter behandling återfaller. Syftet med studien är att med semistrukturerade intervjuer undersöka behandlares upplevelser av vilka inre och yttre faktorer som mest påverkar klienter under missbruksbehandling. Avsikten är att få en större förståelse för hur man når störst framgång med behandlingen.  Resultatet visar att av de yttre faktorerna ansågs konsekvenser vara en drivkraft för att komma till behandling. Under behandlingen ansågs även goda relationer till både behandlare och behandlingsgrupp vara av betydelse för att stanna kvar. Det ansågs viktigt med ett nyktert nätverk som gav stöd i individens drogfrihet. Den sista yttre faktorn som var av betydelse var att individen fick sociala stödinsatser även efter behandling för att bibehålla nykterheten. Bland de inre faktorerna framkom inre motivation som någonting avgörande för att framför allt stanna kvar i behandling, detta kunde främjas av behandlingspersonalen. Den andra inre faktorn som kunde påverka behandlingsutfallet var samsjuklighet, där samverkan mellan de olika instanserna var central.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)