Betydelsen av god spelförståelse inom fotboll

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: David Eklöf; Khoa Mai; [2012-10-24]

Nyckelord: Fotboll; Spelförståelse; Spelintelligens; Speluppfattning;

Sammanfattning: Den här studien har genomförts med avsikten att belysa spelförståelse inom fotboll. Studien har utgått från en kvalitativ analys där semistrukturerade intervjuer har använts för att ta reda på vad spelare och tränare, med god erfarenhet och kunskap anser om spelförståelse. Syftet är att utifrån informanternas synsätt forsöka finna komponenter som kan ingå inom det här komplexa området. Komponenterna forsöker klargöras genom intervjufrågor som är baserade utifrån en teoretisk modell från Frisk & Ström (1997), som senare kommer att presenteras i studien. Detta för att på så vis kunna förtydliga vad spelförståelse innebär och vad informanterna anser om området.Resultatet visade att samtliga intervjupersonerna ansåg att spelförståelse är viktigt, till med avgörande, samtidigt som de alla ansåg att det är någonting som går att träna. Frågan är dock till hur stor omfattning som det går att träna? Någon informant menade att spelförståelse helt och hållet är träningsbart, medan en annan framhävde arvets betydelse eftersom informanten ansåg att intelligens till en viss grad är en medfödd förmåga. Intervjupersonerna har även lyft fram olika träningssätt som kan förbättra spelförståelseförmågan.Studiens forhoppning är att kunna framhäva den här essentiella förmågan inom fotboll, som med största sannolikhet också är vital inom andra komplexa lagidrotter. Det krävs fler studier och mer omfattande forskning for att forstå vad spelförståelse innefattar och hur man skulle kunna träna för att gynna utvecklingen av spelförståelse. Utifrån de erfarna och kunskapsrika informanterna hoppas studien kunna bidra med ett perspektiv av spelförståelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)