Att utveckla förståelse om religion : En kvantitativ innehållsanalys med fokus på läroböckers framställning av substantiell och funktionell förståelse av religion

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka, diskutera och problematisera i vilken utsträckning läroböcker i religionskunskap framställer substantiell och funktionell religionsförståelse om de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. I tidigare forskning har kvalitativa undersökningar genomförts i stor utsträckning för att analysera hur religioner, såsom kristendom och islam, framställs i läroböcker. Det har även tidigare undersökts om läroböcker i religionskunskap beskriver de fem världsreligionerna som idéer eller människor och om perspektiven lära om och lära från religion förmedlas i läromedel. I denna studie tillämpas en kvantitativ innehållsanalys för att undersöka vilket meningserbjudande som text och bild förmedlar. Materialet som ligger till grund för studien är fyra läroböcker avsedda för religionskunskap i årskurs 4–6. Analysen har genomförts med hjälp av två kodnings-scheman, ett för bild och ett för text. Dessa scheman har konstruerats utifrån definitioner av substantiell och funktionell religionsförståelse, där den första handlar om vad religion är och den andra om vad religion gör. Dessutom har Ninian Smarts sju dimensioner av religion använts och förgrenats för att generera studiens kodningsscheman. Vidare har en komparativ analys även tillämpats för att undersöka meningserbjudandets kongruens mellan bild och bildtext. Resultatet i denna studie visar att substantiell religionsförståelse dominerar i alla läroböckers skriftliga text. Vad gäller läroböckernas bilder får funktionell religionsförståelse ett mer likställt utrymme än vad det får i text. I två av studiens fyra läroböcker återfinns funktionell förståelse även i störst utsträckning bland bilder. Resultatet visar även att meningserbjudandet som förmedlas i läroböckernas bild och bildtext har högre överrensstämmelse än avvikelse, vilket innebär att bilder i större utsträckning inkluderar bildtext som förmedlar samma religions-förståelse. Slutsatsen är att det finns ett behov av större balans mellan belysta religionsförståelser, men att det är naturligt att skriftlig text förmedlar substantiell förståelse för att behålla ett objektivt förhållningssätt, medan bilder erhåller större funktionell religionsförståelse då läromedelsförfattarna rimligtvis vill illustrera individer som religionen berör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)