"BIM" och "Just in time“ i byggprojekt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Författare: Ann Vu; Kazhal Zarza; [2017]

Nyckelord: BIM; lean; JIT; Just in time; BIM; lean; JIT; Just in time; bygg;

Sammanfattning: Inom alla processer är det viktigt att eftersträva effektivitet, dvs. minsta möjliga resursanvändning för att uppnå ett visst mål efter de förutsättningar som finns. Resurserna kan vara olika, t.ex. kapital, tid, energi, råvaror och material. Sammantaget är det av vikt att rättmaterial levereras i rätt tid, och för att uppnå det målet finns det ett antal verktyg och koncept som kan användas. I detta examensarbete undersöker vi ett av de kändaste verktygen förplanering: BIM (Building Information Model/Modelling), för att sedan kombinera kunskapen om dem med resultatet av våra intervjuer och observationer. Examensarbetets syfte är att besvara frågeställningen: Hur kan BIM öka möjligheterna för att material levereras till byggarbetsplatsen i rätt tid och i rätt mängd? Frågeställningen avgränsas till Veidekkes byggarbetsplatser inom Göteborgskommun under tidsperioden mars-april 2017. Detta examensarbete är uppbyggt med enlitteraturstudie för en djupare förståelse för ämnet. Intervjuer, platsbesök, möten och seminarier har genomförts för att samla mer information och kunskap om ämnet. Den teoretiska utgångspunkten för examensarbetet är forskningen och tillämpningen av BIM. BIM bygger i sin tur på teorier kring JIT (Just in time) som i sin tur bygger på teorier kring lean. För att ge en gedigen teoretisk bakgrund till BIM redovisar vi därför teorierna bakom lean och JIT. Enligt Koskela är lean bättre än traditionella koncept inom byggindustrin, bådegenom att lean baseras på bättre teorier och att lean är mer effektivt. JIT betyder Just in time, och innebär att material eller produkter levereras i rätt stund, alltså varken för tidigt eller försent. Att ett material eller produkt levereras i rätt stund underlättar flödet i organisationer. Sammanfattningsvis visade intervjuerna att BIM används i varierande grad och för olika syften. Alla intervjupersoner kunde se potentialen i BIM, även om de själva inte använde det fullt ut. BIM fungerar inte för alla aktörer pga. bristande eller otillräckliga kunskaper omdataprogram. Inga officiella utbildningar inom programmen har genomförts än. BIM har inte alltid stort användningsområde för JIT på grund av att vissa aktörer inte känner stor säkerhet eller riktighet i resultatet. Eftersom BIM förutsätter samarbete baserat på informationsutbyte mellan olika aktörer krävs att alla inblandade är förtrogna med BIM-systemet. Det är fullt förståeligt att aktörer fortfarande använder sig av traditionella, beprövade metoder baseradepå 2D-ritningar, men för att BIM ska kunna nå sin fulla potential behöver tilliten till systemetöka.• BIM har en viktig funktion och stor potential för moderna byggprocesser. • BIM används i dagsläget i varierande grad och för olika uppgifter men inte fullt ut. • BIM bör användas i så hög utsträckning som det aktuella projektet kräver och medger. • BIM bör användas redan från planeringsstadiet för att underlätta resten av projektet. • BIM:s användarvänlighet ökar ju fler övriga aktörer som använder det i projektet. Som förslag på fortsatt forskning inom ämnet BIM vill vi rekommendera empiriska studier kring erfarenheter av BIM4D och BIM5D. Vilka slutsatser kan dras av användningen av dessa verktyg? Studien kan vara jämförande med likvärdiga byggprojekt med BIM3D och byggprojekt där BIM inte används alls.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)