Relationer i skolans värld. Tryggare kan ingen vara, eller

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Skolan är komplex, en mötesplats och arbetsplats där barn och vuxna tillsammans ska samarbeta. Vår strävanmåste vara att alla gör sitt yttersta så verksamheten blir så bra som möjlig. Det är inte lätt, det krävs engagemangoch en vilja för att nå målet. Det är mycket som spelar in i elevernas relationsarbeten, både skola och personalmåste vara hjälpsamma i processerna på gott och ont. Vi finner brister i detta område i lärarutbildningen och villdärför utveckla oss i och få större kunskap i att förmedla och föra en god social relation.Syfte: Vi vill undersöka hur elevernas sociala relationer och relationsarbete fungerar och tar sig uttryck i skolan iårskurs 3 och 4, samt hur det påverkar deras inlärning.Våra frågeställningar är: 1. På vilket sätt har elevernas bakgrund, popularitet och personlighet betydelse i deras sociala umgängemed varandra under skoltid? 2. Hur arbetar lärarna runt elevernas relationer och hur medvetna är de gällande de egna elevernas sociala relationer? 3. Vad anser lärarna/rektorerna att skolan kan göra för att underlätta elevernas relationsarbeten samt förhindra uteslutningar?Genom lärare- och elevenkäter fick vi en uppfattning om hur det faktiskt ser ut, vilket vi presenterar tillsammansmed läst litteratur samt forskningsresultat. Vi vet nu med säkerhet att vi hade rätt, att detta är viktigt, specielltgällande alla konsekvenser en uteslutning kan leda till. Dagens lärare har en medvetenhet, de arbetar aktivt medvärdegrundsfrågor och att förhindra uteslutningar och andra kränkande handlingar, men vi ser också derasdilemman. Det finns egentligen inga rätt eller fel, man får se till den situationen som uppstår och handla därefteroch hoppas att man har kunskapen att lyckas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)