HALAL ELLER HARAM : En undersökning av slöjanvändning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

Sammanfattning: Abstrakt Titel: Halal eller haram Författare: Fatima Veladzic Handledare: Åke Tilander Utbildning: Religionsdidaktik C, 30 hp Antal sidor: 25 Sökord: Koran, haditherna, slöja, hijab, kultur identitet, kultur och kulturmöten Bakgrund: Koranen och haditherna samt förklaring av olika hijab hjälpte mig att hitta de religiösa skällen till slöjanvändning. Syfte: Syfte med denna studie är att genom kvalitativa fenomenografiska intervjuer undersöka en grupp bosniska muslimska kvinnors erfarenheter kring hijab. Det är intressant att se om det är religionen, identitet, traditionen eller kultur som avgör bärande av slöjan. Metod: Kvalitativ fenomenografisk metod användes i studierna. Det var en halvstrukturerad intervjuguide med två övergripande frågor. Sju informanter intervjuades i olika åldrar men med bosnisk bakgrund. Insamlingen av data har skett både med telefon och med mötes intervjuer på plats där jag har utgått från två frågor: Varför bär/ inte bär du slöja? Teori: Studiens teoretiska utgångspunkter är identitet, tradition, kultur och kulturmöten. Det har varit till hjälp för att kunna analysera och tolka mina resultat som ledde till att jag kunde besvara min frågeställning Resultat: Min undersökning visade att det är upp till var och en kvinna att avgöra om hon vill använda slöja eller inte för att i Koranen står det inte preciserat men att ibland avgör tid och rum om kvinnan ta på sig slöjan eller inte.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)