Patienternas upplevelse efter att de har överlevt ett hjärtstopp -En andra chans.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Vid ett hjärtstopp upphör hjärtats pumpfunktion och detta är ett livshotande tillstånd där tiden från upptäckt till insats är avgörande för chansen till att överleva. Överlevnadsstatistiken ökar markant, men det behövs kunskap om patientens nya livssituation då ett hjärtstopp kan ge fysiska och emotionella konsekvenser i efterhand. Syfte: Syftet är undersöka patientens upplevelse av sin livssituation efter att ha överlevt hjärtstopp. Metod: Studien är en allmän litteraturöversikt och datainsamling genomfördes i CINAHL, Pubmed och Psycinfo. Artiklarna kvalitétsgranskades och totalt fjorton artiklar valdes ut av både av kvalitativ och kvantitativ metod. Artiklarna sammanställdes i en översiktstabell och fortsatt analysprocess innefattade naiv reading, etisk bedömning samt indelning av teman och subteman. Resultat: Resulterade presenteras i två teman: “Begränsningar i livet” och “Upplevelsen av det nya livet”. Det uttrycktes blandade känslor som ångest och rädsla, men också tacksamhet för att ha överlevt. För vissa hade hjärtstoppet inneburit fysiska begränsningar och minnesproblematik. För många väcktes existentiella frågor och behovet av stöd tycktes viktigt för att kunna gå vidare i livet. Slutsats: Att överleva ett hjärtstopp väcker tankar och känslor och det finns ett behov av att få dela sin erfarenhet med andra. Den nya livssituationen påverkar patientens livsvärld, och detta kräver att sjukvården ger tillräcklig information samt engagemang för att dessa personer skall ha goda förutsättningar till ett gott liv. Sjuksköterskan utgör en viktig roll för att fånga upp denna patientgrupp, och med sitt aktiva lyssnande och stöd kan detta bidra till att patienter upplever sin livssituation mer positiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)