Kvinnors upplevda psykosociala arbetsmiljö vid en arbetsplats som domineras av män.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Sammanfattning: Den föreliggande studiens syfte var att undersöka kvinnors psykosociala arbetsmiljö på en mansdominerad arbetsplats. I denna studie har vi valt att granska den genom genus, jämlika arbetsförhållanden och obalans mellan män och kvinnor. Vi har utgått från teorin om ojämlighetsregimer och hur dessa kan tas sig i utryck i den studerade organisationen.  Åtta kvinnor intervjuades och materialet analyserades genom induktiv tematisk analys. Analysen gav två huvudteman som var kvinnors upplevelse av inre och yttre faktorer.  Utifrån resultatet har denna studie visat att kvinnor behöver överprestera för att bli accepterad som en i gruppen, att som kvinna inte visa sig sårbar och acceptera jargonger och uttalanden om kvinnor för att passa in. Utanförskap var också något som kvinnorna upplevde.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)