Artificiell Intelligens vid rekrytering. En kvalitativ studie om hur Artificiell Intelligens påverkar beslutsprocessen vid rekrytering

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Artificiell Intelligens, AI, används allt mer frekvent i samhället. På senare tid har tekniken även börjat tillämpas inom ramen för personalrekrytering, där personlighets- och kompetenstester, cv-skanning och intervjurobotar nyttjas. Rekryteringsprocessen är både tids och resurskrävande och utfallet av rekryteringen påverkas starkt av de beslut som tas i processen. För att öka förståelsen för hur AI påverkar beslutsfattandet vid rekryteringsprocesser har en kvalitativ studie genomförts fokuserad vid sex företag, vilka har erfarenhet av att bruka AI inom rekryteringsprocesser. För att tydliggöra syftet med studien har följande frågeställning använts: Hur påverkar Artificiell Intelligens beslutsfattandet vid rekryteringsprocesser? Studien har visat att användandet av AI möjliggör stora tidseffektiviseringsvinster. Effektiviseringspotentialen är störst vid rekryteringar där ett stort antal kandidater berörs och är främst fördelaktigt vid ett första urval i en rekryteringsprocess. Valet av en slutgiltig kandidat för en given tjänst tas inom de studerade företagen fortfarande av rekryterarna själva, även om AI har stor inverkan på vissa delar av rekryteringen. Studien har även visat att AI-baserade rekryteringsverktyg bidrar till en mer diskriminerings- och fördomsfri rekrytering om det finns en förståelse för verktygens begränsningar och eventuella brister. Idag är det fortfarande långt ifrån alla organisationer som använder AI i rekryteringsprocessen och utvecklingspotentialen framåt är därmed mycket stor. Samtidigt är det högst relevant att säkerställa rekryterares förståelse för innovativ teknik då det är avgörande för en framgångsrik rekrytering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)