Livet efter sista tentafesten : En studie om arbetsmarknadens krav på nyexaminerade studenter

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Uppsatsens utgångspunkt har varit universitets- och högskolestudenters stress inför det kommande arbetslivet där det gäller att vara så attraktiv som möjligt för deras första arbetsgivare. Att vara attraktiv handlar både om meriterna som finns på en persons CV (Curriculum vitae) men samtidigt speglas också en person på sitt personliga brev. Uppsatsens syfte har varit att nyansera bilden för de stressade studenterna och fördjupa kunskapen kring hur HR-personer och företag både praktiskt och teoretiskt går tillväga när de rekryterar nyexaminerade studenter. Uppsatsens frågeställningar lyder därför: Vilka typer av kapital bör studenten besitta för att bemästra rekryteringsprocessen?

Hur står sig social kompetens mot teknisk kompetens i en rekryterares ögon? Empirin har studerats och diskuteras med hjälp av Pierre Bourdieus nyckelbegrepp, habitus och kapital samt Bourdieus & Boltanskis teorier om sambandet mellan utbildningssystemet och arbetsmarknaden. Ett kvalitativt tillvägagångssätt med semistrukturerade intervjuer har använts i studien och intervjuerna är riktade mot fem stora branscher inom den samhällsvetenskapliga sektorn, dessa är en Juristbyrå, revisionsbyrå, studentmagasin, bemanningsföretag och ett It-företag. Samtliga av de intervjuade företagen riktar in sig på nyexaminerade studenter som många företag väljer att kalla ”young professionals”. Studiens resultat och slutsats visar på att de nyexaminerade studenterna som söker en anställning måste kunna motivera sina egenskaper i förhållande till vad företaget efterfrågar. Företagen och hr-personerna efterfrågar en helhet, svagheter vägs upp av styrkor och vice versa. Eftersom alla rekryterare är människor och arbetar på olika sätt så är det svårt att fastslå en slutlig generell bild hur nyexaminerade studenter lättast blir anställda men studien resulterar i en bredare och mer nyanserad bild som ger ett annat perspektiv på arbetslivet än den som många studenter har idag. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)