Låta maten tysta mun : Skillnader och samband i graden av mindful eating i förhållande till Body Mass Index och demografiska variabler

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: En ökad medveten närvaro kring måltiden och ätandet genom mindful eating har i ny forskning visat sig vara en effektiv metod för att minska en rad olika sjukdomar och hälsorelaterade problem samt bidra till gynnsamma hälsoeffekter. Trots detta finns få studier genomförda i en svensk kontext.

Syfte: Undersöka och beskriva graden av mindful eating hos en grupp individer på sociala medier i förhållande till Body Mass Index och demografiska variabler.

Metod: Deskriptiv tvärsnittsstudie med en kvantitativ ansats. Ett tidigare utvecklat instrument, Mindful Eating Questionnaire (MEQ), översattes och distribuerades som en webbaserad enkätundersökning. Respondenterna rekryterades under en veckas tid genom ett snöbollsurval på det sociala nätverket Facebook. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle behärska det svenska språket, vara mellan 20-65 år och användare av Facebook. Urvalet bestod sammanlagt av 264 respondenter.

Reslutat: Huvudresultatet visade att deltagarna generellt sett hade en god grad av mindful eating med en total MEQ-poäng på 2,82. Högst poäng hade de på underkategorin känslomässig reaktion (3,01) och lägst poäng på medvetenhet (2,55). Skillnader och samband mellan den totala graden av mindful eating och bakgrunds variablerna förekom endast för Body Mass Index (BMI). Personer med normalvikt (BMI 18,5-24,9) var markant mer medvetna än de övriga. För de olika underkategorierna och de oberoende variablerna kunde ett flertal skillnader och samband identifieras. Främst i relation till BMI, kön och ålder.

Slutsats: Studien visade att graden av mindful eating främst skiljde sig i förhållande till BMI, vilket överensstämmer med tidigare studier i andra länder. Detta kan vara ett betydelsefullt resultat dels för att väcka intresset kring mindful eating och dess hälsoeffekter, dels för att mindful eating kan vara en effektiv metod för att främja goda matvanor i en svensk befolkning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)