Beslutskonsolidering : Experters åsikter, ångestnivån och abstraktionsgraden vid ett medicinskt prioriteringsbeslut

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning:

För att minska osäkerheten och risken för ånger återskapar individen, enligt Differentierings- och konsolideringsteorin, beslutsproblemet mentalt till fördel för det valda alternativet. Föreliggande studie syftade till att undersöka beslutsfattande och hur individer löser beslutskonflikter i ett medicinskt prioriteringsbeslut. Konsolidering efter information om experters åsikter samt konsolidering i relation till ångestnivå och abstraktionsgrad undersöktes. Efter information i VAS-skalor om två patientfalls objektiva fakta beslutade 66 undersökningsdeltagare vem som skulle prioriteras för operation. Experters olika beslut delgavs undersökningsdeltagarna som fick i uppgift att återskapa objektiva fakta om patienterna. De 47 som prioriterade den kvinnliga patienten och som vidhöll sina beslut visade att förvrängning av objektiva fakta användes för att konsolidera tidigare beslut. Signifikant skillnad påvisades inte efter påverkan av experter och inget signifikant samband fanns mellan konsolideringseffekt och abstraktionsgrad. Ett negativt samband uppmättes för ångest och konsolidering, där högre ångestnivå korrelerade med lägre konsolideringseffekt och där den högre ångestnivån antogs påverka konsolideringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)