”Det krävs inte mycket för att man ska falla” - en kvalitativ studie om föräldrar som har barn med autism

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Annika Christensen; Marie Persson; [2010-08-12]

Nyckelord: Autism; föräldrar; stöd; coping;

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur föräldrar till barn med autism kan hantera sin vardag, samt att undersöka vilka erfarenheter av socialt stöd dessa föräldrar har och hur stödet upplevs. Frågeställningarna är:• Hur påverkar ett autistiskt barn familjens vardag?• Hur hanterar föräldrarna sin vardag?• Vilket socialt stöd har föräldrarna respektive barnet med autism fått?• Hur upplever föräldrarna det sociala stödet?Vi har använt oss av en kvalitativ metod och har intervjuat fem föräldrar till barn med autism. För att förstå vårt insamlade material har vi analyserat det med hjälp av copingteori och stödteori.Genom vår studie har vi kommit fram till att det är stressfyllt att vara förälder till ett barn med autism och föräldrarna därför är i behov av stöd för att kunna hantera sin vardag och hitta lämpliga copingstrategier. Föräldrarna använder både känslofokuserade och problem-fokuserade copingstrategier för att hantera sin vardag. Stöd får de bl.a. från professionella, det egna sociala nätverket och Autismföreningen. Vi har kommit fram till att stödet till dessa föräldrar bör vara individuellt anpassat då autism yttrar sig på olika sätt hos barnen och varje familj har sina egna behov beroende på vilka resurser som finns i föräldrarnas nätverk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)