Discourses of Sami rights in the public debate of Sweden

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att studera hur urfolket Samernas rättigheter var beskrivna i den offentliga debatten i Sverige genom att analyser svenska artiklar. Under studien, olika konstruktioner av samiska rättigheter hittades, vilka har blivit analyserade genom metoden kritisk diskurs analys, specifikt den tre dimensionella modellen av Norman Fairclough. Det empiriska materialet utgjordes av debatt-artiklar och nyhetsartiklar från olika tidningar och nyhetsbyårer i Sverige. Perspektivet i analysen var klargjord genom teorin om grupprättigheter. Resultatet visade, bland annat, hur diskussioner om ratificering av ILO-169konventionen har pågått under lång tid och att den har aldrig ratificerats. Detta är på grund av tvetydigheten i hur en kan säkra de samiska land rättigheterna samtidigt som att säkra den svenska statens ekonomiska intressen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)