Än dunkar hjärtats slag, snart står det still : Sjuksköterskors upplevelse av pediatrisk palliativ vård med fokus på familjens betydelse

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Bakgrund: Pediatrisk palliativ vård är ett begrepp som förknippas med sorg och förtvivlan. Att arbeta som sjuksköterska i denna kontext kan vara både utmanande och påfrestande där det handlar om att se lika mycket till familjens behov som till barnet. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av pediatrisk palliativ vård med fokus på familjens betydelse. Metod: Litteraturstudien utgick från ett inifrånperspektiv, där människans upplevelse var i fokus. Kvalitativ data analyserades med manifest innehållsanalys och induktiv ansats. Litteratursökningen utfördes med en systematisk sökning i databaserna CINAHL och PubMed som resulterade i att författarna valde ut tolv artiklar som svarade an på syftet. Resultat: Analysen av de tolv artiklarna resulterade i fem slutkategorier; Att kunna anpassa sitt fokus var avgörande när vården ändrade riktning, Att inte räcka till och ta känslomässigt avstånd, Att familjers delaktighet i vården är viktigt men kan också vara en utmaning, Att en djup men balanserad relation till familjen skapar tillfredställelse i arbetet, Att en god kompetens var en viktig byggsten i professionen. Slutkategorierna presenterades i studiens resultat i form av en brödtext med tillhörande citat. Slutsats: Det arbete som bedrivs i den pediatriska palliativa vården ställer stora krav på sjuksköterskor vilket leder till ett ökat behov av både teoretisk och praktisk kunskap för att främja självförtroendet i yrkesutövandet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)