Ekonomistyrning och etablering inom detaljhandeln : En fallstudie på XXL sport och vildmark AB

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Detaljhandeln kännetecknas av dynamiska och svårförutsägbara förutsättningar, vilket medför att styrning av butikers lönsamhet samt etablering av nya butiker är två vitala aspekter för detaljhandelsföretag. XXL sport och vildmark har lyckats bli störst i Norden inom branschen, sportvaruhandeln, från det att företaget startades i Norge, 2001. Således kan det utläsas att XXL haft en snabb tillväxt genom deras aggressiva etableringsstrategi, vilken även har präglats av lönsamma varuhus. Utifrån tidigare studier och forskning belyses ett behov av vidare studier relaterat till ekonomistyrning inom detaljhandeln i kombination med etableringsbeslut. Syfte: Syftet med denna studie är att öka kunskapen om den löpande styrningen och etableringsbeslut inom svensk detaljhandel, genom att studera ett stort tillväxtföretag inom detaljhandeln. Metod: Baserat på denna studies förklarande forskningsfrågor och syfte valdes en enfallsstudie som forskningsstrategi. Datainsamlingen utfördes genom semistrukturerade intervjuer med representativa personer inom fallföretaget. Slutsats: Detaljhandelns kortsiktiga- och finansiella fokus, har lett till ett prominent användande av nyckeltal och finansiella mått för att styra lönsamheten av butiker. Som ett vitalt komplement till detta finansiella fokus visade sig den informella styrningen vara, för att bemöta detaljhandelns dynamiska förutsättningar. Studien påvisar att frekvent diagnostiskt- och interaktivt användande av formella- samt informella styrmedlen kan leda till en tydligare implementering av strategier i kombination med effektivare kontroll och styrning inom butiker. Vidare belyses även de mest förekommande underlagen och kriterierna för etableringsbeslut, geografiska aspekter, demografiska aspekter, ekonomiska aspekter, magnetism, konkurrens och mättnad. Slutligen påvisar även studien sambandet mellan den löpande styrningen och etablering av butiker, där det finns en ömsesidig relation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)