Ordförrådets betydelse för läsförståelsen hos första- och andraspråkstalande elever av svenska i årskurs 6

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att utröna ordförrådets betydelse för läsförståelsen hos första- och andraspråkstalande elever av svenska i årskurs 6. Mer specifikt undersöks om det finns något samband mellan bredd och djup i ordförståelse och läsförståelseförmåga hos dessa elever och om det finns några skillnader mellan de förstaspråkstalande och andraspråkstalande elevernas prestationer i ordförståelsetest eller läsförståelse. 37 informanter, 20 förstaspråkstalande elever av svenska och 17 andraspråkstalande eleverav svenska i årskurs 6 genomför tre ordförrådstest och resultaten i dessa jämförs med deras resultat och betyg i de nationella provens test av läsförståelse för årskurs 6. Ordförrådets bredd testas med hjälp av ett nivå/omfångstest och ordförrådets djup testas med hjälp av ettsynonymtest och ett kollokationstest.Det finns ett linjärt samband mellan resultaten på samtliga dessa ordförståelsetest ochelevernas totalbetyg i läsförståelse på de nationella proven. Detta indikerar att det finns ett linjärt samband mellan både bredden och djupet i elevernas ordförråd och deras läsförståelse. I samtliga ordförståelsetest presterar de elever som talar svenska som andraspråk som grupp sämre än de elever som talar svenska som förstaspråk. Detta korrelerar väl med deras läsförståelse, då sva-eleverna som grupp har lägre totalbetyg i läsförståelse och presterar sämre i samtliga fyra läsförståelseprocesser som testas i de nationella proven. I den läsförståelseprocess där man enbart ska hitta och återge information presterar dock sva-eleverna som grupp nästan i nivå med sve-eleverna som grupp. Båda grupper presterar bäst i denna process, medan processer som förutsätter tolkning och resonemang verkar innebära större utmaningar för båda grupper. Dessa resultat visar att läsförståelseprocessersom kräver tolkning och resonemang troligen förutsätter ett större djup i ordförståelsen än de läsförståelseprocesser som enbart går ut på att hitta information och dra enkla slutsatserutifrån denna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)