Leder kvinnor som män? : - en kvalitativ undersökning av hur kvinnor uppfattar sitt ledarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Studien avser att undersöka hur kvinnliga ledare förhåller sig till könsstereotyper av ledarskap. Det har i tidigare studier argumenterats för att det är nödvändigt för kvinnor att agera manligt i sitt ledarskap för att lyckas. Detta kan emellertid slå tillbaka på kvinnan som agerar utanför sin stereotyp. Hur kvinnliga ledare ser på sitt ledarskap bidrar därmed till en förståelse för hur stereotyper påverkat och påverkar deras ledarstil. I studien har kvinnliga ledare intervjuats om sin syn på sitt ledarskap och hur könstillhörighet påverkar ledarskapsstilen. Resultatet av studien är att kvinnliga ledare inte anpassar sig efter någon särskild stereotyp, men att den ledarstilen de beskriver kan klassificeras som kvinnlig utifrån teorin. Deras ledarstil har inte ifrågasatts eller utmanats vilket tyder på att kvinnligt ledarskap är accepterat i Sverige idag. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)