Vad är problemet? En kritisk diskursanalys av Riktade stödinsatser för nyanlända barn och elevers utbildning

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Studien syftar till att undersöka vilka problem som synliggörs inom regeringsuppdragetRiktade stödinsatser för nyanlända barn och elevers utbildning och hur de nyanländaeleverna positioneras i förhållande till dessa problem.Teori ochmetod:I studien används utvalda delar av Faircloughs (2017) tredimensionella modell förkritisk diskursanalys som beskriver diskurser som text, diskursiv praktik och socialpraktik samt Carol Bacchis (2012) metod för kritisk policyanalys “What´s the ProblemRepresented to be?” (WPR-metoden).Resultat: Kunskapsintresset för studien är diskurser om nyanlända elever. I studien framträdertre aktörer som står i relation till varandra: regeringen, Skolverket och de skolhuvudmän,som är utvalda att ingå i den omgång av Riktade insatser som fokuseras istudien. Regeringsuppdraget Riktade insatser syftar till högre måluppfyllelse for nyanländaelever.I studien undersöks texter producerade av de tre aktörerna. De insatser som där skrivsfram pekar på det som upplevs vara problematiskt, vad som behöver hanteras och hurman tänker om de nyanlända eleverna. Därmed synliggörs vilka problem de nyanländaeleverna representerar och diskurser om nyanlända elever framträder.När texternas intertextuella samband och transformering undersöks synliggörs denstyrning som utgår via Regeringsuppdraget. Styrningen möts av motstånd vilket resulterari en förskjutning av ansvar mellan aktörerna. Detta kan resultera i att styrningensönskade effekter uteblir och eventuellt ersätts av andra effekter.Resultatet visar också att ett monokulturellt perspektiv fortfarande råder inom utbildningsväsendettrots att Sverige har tagit emot migranter, flyktingar och arbetsinvandrareunder hela efterkrigstiden. Skolan har lång erfarenhet av elever födda utomlands.Ändå positioneras nyanlända elever i det undersökta materialet som främlingar ochproblem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)