Agentskap hos unga kvinnor med vulvasmärta

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Smärta vid samlag är ett problem allt fler unga kvinnor söker för, och många studier visar på en utbredd problematik. Trots att många unga kvinnor söker för vulvasmärta, saknas fortfarande teoretiska modeller för de psykosociala mekanismerna bakom problematiken. Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om agentskap hos unga kvinnor med vulvasmärta. Kvalitativa djupintervjuer gjordes med åtta kvinnor i åldern 19-23 år, som upplevt vulvasmärta av den typen som kallas provocerad vestibulodynia, (tidigare vulvavestibulit). Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades sedan med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Analysen utmynnade i fem sub-teman; Egna problem osynliggörs, Andras behov går före, Samlag av andra anledningar än egen lust, Avstånd till egen lust och eget underliv och Kroppen bärare av känslor samt ett övergripande tema; Svårighet med tillit och differentiering. Slutsats av resultaten visade att agentskap hos unga kvinnor med vulvasmärta samverkar med faktorer som att vara ung, förmåga att känna och uttrycka affekter, förmåga till mentalisering och differentiering. Vulvasmärtan kan i sig påverka möjlighet till sexuellt agentskap, liksom samlagsimperativets syn på vaginalt samlag som ”riktigt” sex.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)