UPPLEVELSEN AV STIGMATISERING KRING PSYKOSSJUKDOM - En Litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Begreppet psykos är ett samlingsnamn för en grupp med tillstånd där en person har gravt förändrad verklighetsuppfattning. Stigma är vanligt förekommande hos individer som lider av psykossjukdom och orsakar ett påtagligt lidande hos dessa individer. Definition av stigma är en grupp av individer som av någon anledning avviker från samhällsnormerna och som ett resultat av detta blir behandlade sämre i samhället. När det kommer till individer som lider av psykossjukdom är det vanligt med självstigma, vilket innebär fördomar mot sig själv. Syfte: Syftet med studien var att ta reda på individers upplevelse av stigmatisering till följd av psykossjukdom. Metod: Studien är en litteraturöversikt där nio olika artiklar har legat till grund för resultatet i arbetet. Databaser som har använts i arbetet är CINAHL, PsycInfo och PubMed. Fem av dessa artiklar är kvantitativa, tre är kvalitativa och en är mixad metod. Kvalitetsgranskning gjordes med hjälp av SBU:s granskningsmall för kvalitativ metod. Resultat: Självstigma har visat sig vara utbrett hos majoriteten av individer med psykossjukdom. Ofta handlar det om att självstigman yttrar sig genom att personer med diagnosen väljer att självisolera sig, försöker mörklägga sitt tillstånd samt får en dålig självkänsla. Familjestigma visade sig även vara en förekommande upplevelse bland personer med psykossjukdom och ledde ofta till upplevt utanförskap och skam. Stigma kring psykossjukdom var också vanligt i sociala sammanhang där många personer med psykossjukdom upplevde stigma i samhället, i arbete, bland vänner samt från vårdpersonal. Utifrån detta har tre huvudteman skapats med nio underteman. Slutsats: Studien har visat att stigmatisering kring psykossjukdom är en vanlig upplevelse för personer med psykossjukdom och att det leder till ett påtagligt lidande för dessa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)