Från idé till succé : affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Idag hävdar majoriteten av forskarna att en affärsplan är ett måste i ett nystartat företag. LIVLY är verksamma inom barnklädesbranschen och har lyckats etablerat sin verksamhet utan en affärsplan. Företaget befinner sig nu i en expansionsfas och måste ta ställning till hur de ska ta sig igenom fasen. Syftet med denna fallstudie är att undersöka nyttan med en affärsplan samt LIVLY’s behov inför kommande expansion. För att besvara syftet med uppsatsen har vi tagit fram tre forskningsfrågor. Dessa är: Vilka affärsplansmodeller finns? Vilka behov har LIVLY i sin kommande affärsutveckling? Hur bör en eventuell affärsplan se ut för LIVLY? För att kunna besvara våra tre forskningsfrågor har vi valt att fördjupa oss i olika affärsplansmodeller, vilka behov LIVLY har för sin kommande affärsutveckling samt hur en eventuell affärsplan kan se ut för LIVLY. I uppsatsens teoridel presenteras två affärsplansmodeller. För att vi ska få ett bredare perspektiv och en djupare förståelse av affärsplanens betydelse ifrågasätter vi även varför entreprenörer använder sig av en sådan. Detta gör vi genom att presentera forskning som ifrågasätter nyttan med att använda en affärsplan. För att undersöka vårt problem har en kvalitativ fallstudie gjorts, där intervjuer med Lisa Carrol, entreprenören bakom LIVLY, varit till grund för vår empiri. Vidare har vi fått vägledning i våra forskningsfrågor genom att intervjua en riskkapitalist och en företagsrådgivare. I analysen diskuteras de olika modellerna om synen på en affärsplan. Tillsammans med vår undersökning om LIVLY presenteras en affärsplan som skulle kunna ligga till grund för en fortsatt expansion. Studien resulterade i att det bästa sättet för LIVLY att effektivisera sin verksamhet och komma vidare i sin expansion i nuläget är att upprätta en affärsplan. Därför har vi valt att utifrån de teorier och åsikter som framförts under studien forma en skräddarsydd affärsplan åt LIVLY. Genom att granska företaget finns det goda möjligheter att utforma en skräddarsydd affärsplan utifrån bolagets riktiga behov. Den grundligt utarbetade och anpassade affärsplanen blir värdefull och kan fungera som en kompass i framgång och utvecklig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)