Kundens relation till plagget : En studie kring hur ett friluftsföretag genom sin kommunikation kan förlänga plaggens livslängd

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur ett friluftsföretag genom sin kommunikation kan skapa ett långvarigt och hållbart produktvärde för sina kunder, med avsikt att förlänga produktens livslängd. Studiens resultat kan förhoppningsvis bidra med information och kunskap till företag och branschorganisationer om hur man skapar eller kommunicerar långvarigt produktvärde. Studien har utgått från ett marknadskommunikation och- konsumtionsbeteende perspektiv. Metod: En kombinerad metod bestående av kvalitativa intervjuer och en kvantitativ kundundersökning har utförts för insamling av empiri. Intervjuguide och kundundersökning har utgått från fyra centrala begrepp, vilka var konsumtionsbeteende, kunskap kring hållbarhet, marknadskommunikation och produktvärde. Resultat: Studiens resultat visar vikten av att företaget känner sin kundgrupp och dess kunskapsnivå kring hållbarhetsfrågor. Därefter bör kommunikation anpassas och göras enkel att ta del av. För att motivera kunden till att vårda sina plagg bör kommunikation gällande klimatpåverkan, reparationsmöjligheter och enkla tips för tvätt och impregnering kommuniceras kontinuerligt. God service från företaget innefattande lång garanti är även en faktor som kan förlänga produktens livslängd. Relevans: Studien bidrar med relevanta utgångspunkter för hur kommunikation kan förlänga tiden ett plagg används av den primära kunden vilket i sin tur kan leda till minskad konsumtion. Enbart ett friluftsföretags kundgrupp har studerats, vilket öppnar upp för vidare forskning där jämförelser mellan två företag kan genomföras. I detta fall vore det önskvärt att jämföra företag som tydligt kommunicerar hållbarhetsfrågor med företag som ej gör det. I en sådan jämförelse kan eventuella likheter och skillnader i kundgruppernas konsumtionsbeteende identifieras. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)