IFRS 16 påverkan på olika branschers kapitalstruktur – En kartläggning på dess nettoeffekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Redovisning av leasing har länge varit omtalat och ifrågasatt då mantidigare kunnat klassificera leasing på två olika sätt. Genom denna uppdelning har företag intebehövt redovisa all leasing i balansräkningen. Detta har lett till att nödvändig information saknats ide finansiella rapporterna samt att jämförbarheten företag emellan minskat. Sedan 1 januari 2019 haren ny redovisningsstandard gällande redovisning av leasing implementerats som bland annat innebäratt klassificeringen av leasing försvinner. Samtliga leasade tillgångar ska nu tas med ibalansräkningen. Tidigare har företagens finansiella nyckeltal kunnat påvisa en bättre bild eftersomdet redovisade värdet av tillgångar och skulder varit lägre. Därför anses att denna nyaredovisningsstandard kommer att påverka företags kapitalstruktur eftersom de finansiella nyckeltalenpåverkas.Syfte: Det huvudsakliga syftet är att identifiera den nettoeffekt som sker i företags kapitalstruktur isamband med implementeringen av IFRS 16 Leasingavtal samt att göra en kartläggning av desspåverkan. De skillnader som uppstår mellan olika branscher avses även att identifieras.Avgränsningar: Undersökningsperioden är 2018–2019 och de material som använts i denna studieär finansiella rapporter från kvartal 4 för 2018 och från kvartal 1 för 2019. Företagen som vi arbetarmed i denna studie behöver dels redovisa enligt IFRS samt verka inom EU:s reglerade marknad.Dessutom ska rapporter för kvartal 4 från 2018 och kvartal 1 från 2019 finnas tillgängliga i CapitalIQ.Metod: För att fånga den effekt som IFRS 16 har på företags kapitalstruktur har finansiellinformation från de företag som följer IFRS inom EU:s reglerade marknad samlats in, studerats ochanalyserats med hjälp av nyckeltal, t-test, Mann-Whitney test och regressionsanalys.Resultat och slutsats: I denna uppsats kan vi påvisa att det sker förändring i företags kapitalstrukturoch att samband finns med implementeringen av IFRS 16. De företag som befinner sig i branscherdär finansiering via leasing är mer vanligt blir mer påverkade än de företag som befinner sig i andrabranscher. De företag som befinner sig i andra branscher än de leasingintensiva kommer även attpåverkas, dock till en mildare grad. De branscher som i tidigare forskning har identifierat vara mestleasingintensiva behöver nödvändigtvis inte vara de branscher som påverkats mest.Förslag till fortsatt forskning: Att ha en studie som behandlar både den förändring som sker påleasingmarknaden samt den förändring som sker i företags kapitalstruktur vore av intresse. För attdetta ska ske krävs tillgång till finansiella rapporter för hela räkenskapsåret från respektive år och attanalys bakåt i tiden görs på leasingmarknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)