Patienters erfarenheter efter bariatrisk kirurgi : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: År 2014 utfördes 6,800 bariatriska operationer i Sverige med syfte att minska individers vikt och förbättra välbefinnandet. Studien utfördes för att beskriva patienters subjektiva erfarenheter av processen efter operation och förankrades i Dorothea Orems egenvårdsteori.   Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenheter efter bariatrisk kirurgi.   Metod: En systematisk litteraturstudie som utgick från Forsberg och Wengströms (2013) metodologi.   Resultat: Resultatet presenterades som ett övergripande tema: En önskan om att återfå hälsa genom viktminskning, med sex tillhörande kategorier. Många av deltagarna beskrev att erfarenheter efter bariatrisk kirurgi överlag var positiva. De upplevde också att relationen till mat förändrades. Självkänslan samt sociala och fysiska förmågor förbättrades. Några upplevde svårigheter att anpassa sig efter operationen vilket påverkade deras erfarenheter negativt.   Slutsats: Många av dem som genomgick bariatrisk kirurgi ökade sin livskvalitet på många sätt. Utöver det kirurgiska ingreppet som förminskar magsäcken behövdes ytterligare åtgärder i form av livsstilsförändringar och egenvård. Ett ansvar som till stor del låg hos individen själv, dessutom fanns också ett ansvar hos sjukvårdspersonalen, att uppmärksamma vilken hjälp patienten kunde komma att behöva i den fortsatta hälsoprocessen och stötta dem i detta.      

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)