Hur rekommenderad RETTS-tid efterföljs i Skånes akutsjukvård.

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Aktuella studier visar att förlängda väntetider på akutmottagningar kan leda till ökad dödlighet, komplikationer och fördröjd smärtlindring vid akuta smärttillstånd. Inom den undersökta regionen finns rekommenderade tider för hur lång tid en patient ska få vänta på läkarbedömning. Enligt riktlinjerna skall prioritet orange bedömas av läkare inom 15 minuter och prioritet gul inom 120 minuter. Studien undersökte hur den faktiska tiden skiljde sig mot den rekommenderade på två dygnetruntöppna akutmottagningar i Skåne under en ettårs period 2015-07-01 tom 2016-06-30. Studien fann signifikant (p<0,001) för långa medelväntetider för patienter i behov av direkt akutsjukvård vid prioritet orange för båda akutmottagningarna, 27 respektive 57 minuter längre än rekommenderad tid. Författarna fann acceptabla medelväntetider vid prioritet gul där motsvarande tider var 111 respektive 115 minuter. Vidare fann författarna en signifikant skillnad i väntetid mellan sjukhusens akutmottagningar gällande prioritet orange där medelväntetiden var 31 minuter längre på ett av sjukhusen. Ingen signifikant skillnad kunde uppvisas mellan sjukhusen för prioritet gul. Resultatet visar på en patientsäkerhetsrisk för patienter i behov av akutsjukvård direkt enligt RETTS och att vidare forskning inom området är nödvändig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)