”Vi älskar Erik” - En kvalitativ undersökning om relationen mellan fans och idoler samt mediers påverkan

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Då den akademiska synen på fans länge varit negativ samt ur ett icke-fans perspektiv saknar vi forskning som inte genomsyras av detta. Vi anser inte att det behöver vara något negativt att vara ett fan och vill lyfta fram det meningsfulla utifrån ett fans perspektiv. Syftet är att förklara, förstå och tolka den relation som finns mellan idoler och dess fans, publiken inom ramen för TV-programmet Idol, samt problematisera mediernas roll inom detta. Uppsatsens empiriska undersökning har genomförts genom nio kvalitativa intervjuer av fans till någon av idolerna från TV- programmet Idol. Vid ett musikframträdande och skivsignering för idolerna har även en fältobservation genomförts av idolernas publik och mötet mellan fans och idoler studerats. Ett fans beteende på ett community har även observerats. Vid utövande av fandom kan fans utveckla en betydelsefull icke- ömsesidig relation som får konsekvenser för de verkliga relationerna. Relationen som skapas påverkar individens vardag, identitet och livsstil. Införlivandet av, för fansen, meningsfulla medietexter baseras på medierade erfarenheter som uppkommit för ett kommersiellt intresse från medierna. Genom fandom kan nya gemenskaper ses, vilka kan bidra till en rikare social samhörighet, samtidigt som det kan ge upphov till överdrivet beteende där beroenden skapas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)