VD-kompensation och resultat : En studie om hur ökad kompensation för verkställande direktörer påverkar företagets resultat

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Författare: Daniel Hentschel; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: En VD är anställd för att sköta ett företag. Eftersom att VD:n är anställd så kanincitamenten mellan ägarna och VD:n att skilja sig åt, det kan leda till attprincipal-agent problemet uppstår.Syftet med denna uppsats är att samla och kritiskt granska tidigare forskningom den ökade kompensationens påverkan på företagets resultat förverkställande direktörer. Detta kommer ske genom att skriva en litteraturstudie.Enligt agentteorin som denna studie använder som referensram så kankompensation användas för att minska principal-agentproblemet.Resultatet visade på en svag men positiv relation mellan kompensation ochökad prestation, resultatet visade på ett starkare samband när lönen var meraktiebaserad jämfört med kontantbaserad. Resultatet visade även att det var ettstarkare samband när större företag används eller ifall sambandet var begränsattill en verkställande direktörs ämbetstid. Resultatet var även kraftigare i USAjämfört med studierna från Storbritannien och Japan.Slutsatsen är att det tyder på att en ökad kompensation för en VD har en svagmen positiv påverkan på företagets resultat. Aktiebaserad kompensation hadeen högre påverkan vilket kan tyda på att principal-agent problemet är av kraft.Resultatet kan vara vara påverkat av många olika faktorer eftersom attobservationsstudier används. Det gör att det är svårt att urskilja hur storpåverkan endast variabeln kompensation har på företagets prestanda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)