Säg Bob! : Sex sångare om nedsjungning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Sammanfattning: Detta är en kvalitativ studie med kvantitativa inslag med syftet att undersöka sångares upplevelser avnedsjungning efter högintensiv sång. Till en början har specifikt designade sångövningar förmedlats till sex medverkande sångare om fyra kvinnor och två män under individuella sånglektioner. Deltagarna har i en variant av crossover design skattat sin dagliga rösthälsa i EASE- självskattningsformulär för friska röster. Testperioden om tre veckor följdes sedan av kvalitativa intervjuer. Resultat visar att även om sångares vardag är komplex, i och med inre och yttre påverkande faktorer, har nedsjungning en upplevd effekt i avseendet förbättrad rösthälsa efter högintensiv sång. Detta gäller särskilt de kvinnliga sångarna som beskriver att nedsjungning bidragit till en mer samlad röst med minskad heshet och svullnad. Vidare rapporteras om större lätthet inför att sjunga i lägre delen av bröstregistret, en mer egaliserad röst och en förbättrad tal- och magstödsteknik tillsammans med större lätthet inför påföljande sångpass. Nedsjungning ses också ha skapat ett andrum i vardagen där minskad stress, prestationskrav och resultatinriktning omvänts till en samlad känsla av avslut. Likväl är begrepp som nedsjungning, att sjunga ned, kyla ned, eller att stretcha rösten nya begrepp som rekommenderas att vidare studeras och förmedlas till elever och studenter, framför allt då föreliggande studies resultat visar tydliga attitydskillnader avseende rösthälsa och röstvård emellan de olika könen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)