Magkänsla, förnuft eller traditionella metoder : Hur onoterade techbolag värderas

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Inledning: Det är idag över 18 år sedan IT-bubblan sprack och 300 miljarder blev till luft. Idag ser vi en enorm efterfråga på att investera i techbolag. Än idag är det en komplexitet i att värdera ett bolag med få tillgångar och ingen vinst i bolaget. Att investera i techbolag kommer därför med en stor risk. Syfte: Uppsatsen syfte är att undersöka vilka värderingsmodeller och tillvägagångssätt techbolag, privatinvesterare och private equity bolag använder vid värdering av techbolag. Undersökningen ska klargöra för om techbolag ofta blir övervärderade, samt vilka konsekvenser en eventuell felvärderad techmarknad skulle kunna medföra. Metod: Vi har använt en abduktiv ansats då vi saknar djupare kunskap i ämnet och kan behöva anpassa den teoretiska referensramen efter empiriska materialet. Vi har valt att utföra en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Våra respondenter är personer med erfarenhet av att värdera bolag inom techmarknaden. Slutsats: Efter tolkningskapitlet har vi framfört slutsatser. Det som är centralt vid en värdering av ett techbolag är teamet bakom bolaget, investerares subjektiva bedömning samt en relativvärdering om så är möjligt. Vi har även förstått att värderingsmodeller inte är lika aktuellt som vi initialt trodde. Vidare framkom det att techmarknaden idag med stor sannolikhet är övervärderad. Avslutningsvis framgår det även att ingen av respondenterna ser en anledning att tro att vi befinner oss i någon form av värderingsbubbla likt år 2000.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)