Vägen till noll fel : En fallstudie om kvalitetsförbättringsarbete i byggbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Syfte: Syftet med studien är att bidra med en ökad förståelse för hur kvalitetsförbättringsarbete används för att eliminera brister och fel inom byggbranschen.

Metod:  Studien utfördes genom kvalitativ metod med hermeneutiskt synsätt samt tolkning. Fallstudien omfattar fyra intervjurespondenter varav en pilotstudie samt 42 enkäter till samtliga tjänstemän och medarbetare med ledaransvar på olika nivåer inom kvalitetsförbättringsarbetet. Insamlad data bearbetades med hjälp av tematisk analys för att sedan analyseras och tolkas. Slutligen drogs slutsatser från resultat och analysmaterialet.

Resultat & Slutsats: Med hjälp av litteraturgenomgången och resultatet av det undersökta fallföretaget har studien kommit fram till att det är utmanande och svårt men inte omöjligt att implementera kvalitetsförbättringsmetoder och tekniker i byggbranschen utifrån de unika förutsättningar som råder i byggbranschen. Det råder samsyn bland de tillfrågade gällande vad de upplever är de vanligast förekommande kvalitetsbrister och fel vid slutbesiktning. Några av de enkla och kortsiktiga steg som framkommit i studien som kan ha positiva och långsiktiga effekter är främst att se fel och brister som ett resultat av alla delar i processen, fokusera på kvalitet lika mycket under hela processen, att involvera utförandenivån även i planering och målsättning, att i större utsträckning driva kvalitetsförbättringsarbetet i team på arbetsplatserna, att träna och utbilda samtliga ledare för kvalitetsförbättringsarbete och kanske även medarbetarna för ökad delaktighet och kunskap, att utveckla systematik för faktabaserad kunskapsåterföring och att ge tillräckligt uppmärksamhet och erkännande till medarbetare för prestationer kanske genom att låta dem själva få redovisa och utvärdera sitt eget och varandras arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)