Gamification inom MOOCs : Framsteg och utmaningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Sammanfattning: Den här uppsatsen utforskar tidigare litteratur på gamification inom Massive Online OpenCourses (MOOCs) för att undersöka hur gamification uppfattas som ett verktyg i MOOCs.Analysverktyget som används är en kvantitativ innehållsanalys som avgränsar genomsökningentill 17 publikationer om gamification i MOOC. I korthet visar resultatet att gamification harpotential att främja undervisning i MOOCs. Majoriteten av litteraturen är positiv tillgenomförandet av gamification. Denna uppsats föreslår, baserat på resultatet, att socialinteraktion är ett mycket viktigt element för eleverna att hålla sig motiverade och elementet harblivit mer framstående i forskningen i takt med att MOOCs har vuxit och utvecklats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)