Betydelsen av arbetsinriktad rehabilitering för individer med psykiska funktionshinder

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Författare: Simon Lindmark; Jonathan Wien; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: På senare tid har arbete fått en stor betydelse för individer och är mer än enbart ett försörjningsmedel. Arbetsterapeuten har en central roll för rehabilitering inom psykiatrin eftersom aktivitetsförmåga är avgörande för att en individ ska klara av ett arbete. Arbetsinriktad rehabilitering utgår ifrån olika modeller med mål att främja individens funktioner som krävs för att arbeta. Det har gjorts få studier som beskrivit individers upplevelser av arbetsinriktad rehabilitering. Syfte: Syftet med studien var att beskriva betydelsen av den arbetsinriktade rehabiliteringen för individer med psykiska funktionshinder utifrån deltagares upplevelser och uppfattningar. Metod: En deskriptiv systematisk litteraturstudie genomfördes med sökning i olika databaser och manuell sökning till ett underlag på 10 vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet presenteras under 11 olika teman av betydelser som deltagarna beskrev: Avlönat arbete, Delaktighet, Hjälpsam arbetsroll, Samhörighet, Normalisering, Personlig utveckling, Nya rutiner, Aktivitet, Hälsa, Betydelsen av stöd, Arbetshinder. Slutsats: Mestadels positiva betydelser av arbetsinriktad rehabilitering kunde ses i resultatet. Betydelse av delaktighet, ökad livskvalité, personlig utveckling och arbetets potential att skapa en strukturerad vardag lyftes fram i resultatet. Den ekonomiska aspekten av att arbeta ansåg flertalet deltagare som den viktigaste. Genom stöd och uppmuntran kan individer med psykiska funktionshinder klara av många hinder till att få och behålla ett arbete. Arbetsterapeuters kompetens bidrar till att främja och möjliggöra aktivitetsengagemang vilket är ett värdefullt bidrag för ett gott resultat av arbetsinriktad rehabilitering. Sökord: Arbetsterapi, Psykiska störningar, Arbete, Rehabilitering yrkersinriktad

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)