En grupp i skymundan : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar kring högpresterande elever i matematik i årskurs 1–3

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie är att beskriva hur sju lärare arbetar för att högpresterande elever i matematik ska få möjlighet att utveckla deras matematiska förmågor. Studiens valda metod är semistrukturerade intervjuer som genomfördes med lärare i årskurs 1–3. Resultaten visar på att lärare är måna om att det alltid finns extramaterial för högpresterande elever och att brist på utmaningar skulle kunna leda till bus och bråk. Det är viktigt att undervisningen är varierad, exempelvis konkret och visuell, även för högpresterande elever. Lärare beskriver att det ibland är svårt att tillfredsställa högpresterande elevers behov samt att det är viktigt att inte glömma bort dessa elever. Högpresterande elever får ibland agera hjälpfröken vilket lärare anser kunna stärka elevers självförtroende och utveckla deras kommunikativa förmåga. Lärare beskriver att högpresterande elever utgör en grupp som riskerar att glömmas bort eftersom de ofta är självgående. Några av studiens slutsatser är att det är viktigt att variera sin undervisning, en annan att det är fördelaktigt att ha extramaterial tillgängligt och en tredje att högpresterande elever i matematik inte får glömmas bort.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)