Föräldraledighet. En kvalitativ innehållsanalys av hur den politiska debatten om föräldraledighet har förändrats i takt med en ökad kvinnorepresentation i Sveriges Riksdag.

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Sveriges föräldraledighetspolitik har ständigt utvecklats sedan 1974 när föräldraförsäkringen infördes. Frågan är aktuell eftersom den spelar en betydande roll i arbetet mot en jämställd arbetsmarknad. Kvinnor missgynnas av en icke jämställd föräldraledighet genom att kvinnor tar ut majoriteten av föräldraledigheten. Samtidigt som kvinnor går miste om arbetsmöjligheter på grund av arbetsgivarens förväntningar om att kvinnorna ska vara hemma med barnen, får männen försprång på arbetsmarknaden. Vi kommer att granska den politiska debatten kring föräldraledighet med koppling till jämställdhet genom att kolla på motioner. En kvalitativ innehållsanalys tillämpas som metod och vi kommer med hjälp av kodningsschema granska motionerna utifrån fyra huvudteman med underkategorier. Vi kommer även titta på Sveriges riksdags kvinnorepresentation och hur den har ökat respektive minskat i takt med föräldraledighetens utveckling. Efter att ha undersökt de olika skribenternas identifiering av problemet, förslag på åtgärder och analys av jämställdhetsperspektivet jämförs resultatet med Anne Phillips teori om närvarons politik. Den slutsats som dras av materialet är att den politiska debatten om föräldraledighet och framförallt synen på jämställdhetsarbetet har förändrats i enlighet med kvinnorepresentationens ökning respektive minskning. Det besvarar vår hypotes om att kvinnorepresentation har en viss påverkan på den politiska dagordningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)