Kopplingen mellan emotionellt närmande och stress bland högskolestudenter under coronapandemin

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Stresshantering genom emotionellt närmande tros kunna sänka upplevd stress. Studiens syfte var att undersöka om emotionellt närmande kan bidra till minskad generell och coronarelaterad stress samt relevanta bakgrundsvariablers relation till emotionellt närmande bland högskolestudenter. Nittionio studenter, varav 82 kvinnor, deltog i en webbenkät. Indexerade variabler var Perceived Stress Scale 10, Coping Through Emotional Approach Scale, Brief COPE och ett egenkonstruerat index för coronarelaterad stress. Ålder, positiv omtolkning och coronarelaterad stress predicerade generell stress. Hög användning av emotionellt närmande bidrog inte till minskad generell eller coronarelaterad stress. Deltagarna som hade pågående behandling för sin psykiska hälsa använde mer emotionellt närmande än deltagare som har eller inte har gått i behandling. Slutsatserna drogs att emotionellt närmande inte verkar ha någon tydlig koppling till stress samt att högre användning av emotionellt närmande bland de som hade pågående behandling tros återspegla ett större behov av att bearbeta och uttrycka emotioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)