Korrigering av hemodialyspatienters torrvikt med vägledning av bioimpedansspektroskopi

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Felaktiga torrvikter är ett problem inom hemodialysvården. Det kan orsaka vårdskada i form av komplikationer och lidande, med symtom som trötthet, blodtrycksfall och sendrag för dialyspatienter. Det finns ett behov av implementering av evidensbaserade metoder som minskar risken för fel i torrviktsbestämning. Bioimpedansmätning beskrivs i litteraturen som ett lovande hjälpmedel för bestämning av torrvikt

Syfte: Undersöka effekten av bioimpedansledd torrviktskorrigering, på symtom som hemodialyspatienter kan erfara under och efter dialysbehandling.

Metod: Experimentell intervention, i form av veckovis korrigering av torrvikt med vägledning av bioimpedansspektroskopi, utförd med single-case-design och multiple base- line. Urvalet bestod av sex strategiskt utvalda hemodialyspatienter.

Resultat: Interventionen hade ringa effekt på förekomst av intradialytiska symtom. Bland studiens deltagare förelåg sällan samvariation mellan förekomst av blodtrycksfall och/eller sendrag och felaktig torrvikt. Däremot förelåg positivt samband mellan symtombörda och differens mellan predialytisk vikt och torrvikt. Bioimpedansmätningarna avslöjade dessutom kliniskt relevant varians i torrvikt över tid.

Slutsats: Även om interventionen inte hade bevisad effekt på de beroende variablerna, är det inte uteslutet att noga monitorering av vätskebalans med bioimpedansmätare och korrigering av torrvikt kan förebygga uppkomst av intradialytiska symtom. I vissa subgrupper kan bioimpedansmätning också bidra till förbättrad blodtryckskontroll. Dialyspatienters torrvikt visade sig kunna variera med flera kilogram per vecka, varför fixerad torrvikt kan vara ett dilemma för vissa individer. Bioimpedansmätning bland hemodialyspatienter kan underlätta identifiering av individuella riskfaktorer för intradialytiska symtom och vara ett verktyg som bidrar till utvecklingen mot personcentrerad vård med större patientdelaktighet och individualiserade mål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)