Förhandling om rättvisa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Tilde Lidén; [2016]

Nyckelord: Straffrätt; kronvittnen; plea bargain; karteller; ekobrott;

Sammanfattning: Under senare år har diskussionen om den eventuella användningen av plea bargain och kronvittnen i det svenska rättsystemet aktualiserats genom olika utredningar. Med plea bargain och kronvittnen menas förenklat system där åklagaren kan förhandla med den misstänkte som genom att erkänna brottet eller informera om andras brott kan få en mildare behandling. I utredningarna har diskuterats alltifrån införande av systemen på straffrättsområdet genom fängelsestraffskommitténs utredning från 1986, till mera avgränsade områden för att öka allmänhetens förtroende för det svenska näringslivet genom att få bukt med stora och komplicerade ekobrott och inom konkurrensrätten då eftergiftssystemet för kartelldeltagare skulle införas under början av 2000-talet. Gemensamt för dessa utredningar har varit att man öppnat för en diskussion kring möjligheten att byta information från misstänka mot ett mildare straff, oavsett om detta bestått i strafflindring, åtalsbegränsningar eller eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgifter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)